top of page

AUDIT ONDERWIJSKWALITEIt en verantwoording

Voor innovatieve conceptscholen ter voorbereiding op conceptontwikkeling of een inspectiebezoek.

Traditionele en nieuwe vernieuwingsscholen, conceptscholen, hebben een pedagogische visie en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden. Dat vraagt om pedagogisch en didactisch handelen van de leraar waarbij eigenheid en de persoonlijke verworvenheden van kinderen centraal staan.

Gelijktijdig gelden de volgende twee vragen: ‘wanneer is de onderwijskwaliteit goed?’ en ‘waartoe leidt dat goede onderwijs?’. Hoe wordt inzichtelijk of-en-hoe kinderen op weg zijn de beoogde algemene onderwijsdoelen te bereiken en daarbij de persoonlijke uitdagingen van kinderen, die kenmerkend zijn voor het onderwijsleerproces, voorop te blijven stellen?

Triband Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs, het weten, doen, samenleven en zijn van de kinderen. Onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengst is niet alleen een verantwoordelijkheid van iedere leraar maar ook van de school, het team, als geheel. 

De onderwijskwaliteit verantwoorden is in een conceptschool een gezamenlijk proces van-en- voor het bestuur, de schoolleiding, de leraren en de kinderen. Die opvatting over verantwoorden is een bijdrage aan de voorbereiding op ieder inspectiebezoek.

NETWERKPEVSASCHABRASZ09.jpg
Schermafbeelding 2019-12-10 om 14.29.46.

Audit onderwijskwaliteit
en verantwoording

Uitgangspunt bij de audit is het werken vanuit het eigen concept en het (nieuwe) toezichtkader. Het gaat er daarbij niet alleen om de kracht van het eigen onderwijs te toetsen, maar ook de sterke en mogelijk ook zwakke punten te leren zien en betekenis te geven binnen de uitgangspunten van regelgeving en de onderwijswet in combinatie met het toezicht dat daarop wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie.

Onderwijsproces, Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg & Ambitie zijn daarbij de drie gebieden die worden uitgelicht, omdat juist daar de kracht van de goede conceptschool uit blijkt. Het gaat om méér dan cognitieve opbrengsten.

 

Met de schoolleiding kijken we naar het onderwijs op de school met het eigen schoolconcept en de schoolbalanskaart in de hand. Met leraren en sleutelfiguren zoals de bouwcoördinatoren nemen we naast de standaarden uit het toezichtkader ook het perspectief van Gert Biesta en de UNESCO pijlers voor goed onderwijs (leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn) als kijkwijzer.

 

Bij de standaard over de onderwijsresultaten maken we het verschil duidelijk tussen assessmentvormen en traditionele toetsen die passen bij het in beeld brengen van resultaten.

Doelgroep

​Actief betrokken leidinggevenden en leraren van de school. En mogelijk bestuursleden die belast zijn met de onderwijskwaliteit binnen de stichting of scholengroep.

Doel

​Analyse, scholing en ontwikkeling ter voorbereiding op conceptontwikkeling van de school of een inspectiebezoek.

Scenic Mountain Biking
netwerkpevsaschabrasz10.jpg

Inhoud
van de audit en studiemiddag

​1. Weten – proviand voor onderweg. Theorie centraal: 

Waartoe leidt goed onderwijs.
(Triband)Verantwoorden
Verantwoordingskalender versus toetskalender.


2. Doen – herkennen en ontwerpen:
Welke instrumenten zetten we in?
Verworvenheden in kaart brengen. Wat mist?


3. Samen – op de werkvloer:

Met elkaar meekijken en schoolbreed ontwerpen.

Groep overstijgend reflecteren.

 

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor het team als geheel.

Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen voorbereiding?

opbrengst

De voornaamste opbrengst van de audit is, naast de analyse, een studiemiddag waar we gezamenlijk een beeld vormen en taal ontwikkelen voor het 'werk wat we doen' in perspectief van de onderwijskwaliteit en het inspectiebezoek.

Na afloop ontvangt de school een reflectieve notitie met aanbevelingen.

Duur

Twee dagdelen met deelnemers op de school zelf.

Studiebelasting

De audit en de studiemiddag vraagt van de schoolleiding en leraren actieve deelname. Van leraren wordt verwacht een zelfanalyse uit te voeren met behulp van de in de studiemiddag gedeelde aandachtspunten en criteria voor de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep of op het eigen vakgebied. Zo mogelijk komen de aandachtspunten terecht in een persoonlijk 90-dagenplan van de leraren.

Kosten

Op aanvraag.

De kosten zijn op maat, en worden gebaseerd op de audit-dag, de studiemiddag met het team, en de voorbereiding. 

bottom of page