AUDIT ONDERWIJSKWALITEIT - studiedag

voorbereiding inspectiebezoek

Audit onderwijskwaliteit van de school en 

Studiedag 'Voorbereiding inspectiebezoek'

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Scholen hebben allen een eigen pedagogisch-didactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met een ander en zorg hebben voor een groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. 

Dat vraagt om pedagogisch en didactisch handelen van de leraar waarbij eigenheid en de persoonlijke verworvenheden van kinderen centraal staan. Het tijdpad en de ruimte zijn bij het realiseren van het curriculum variabel en kindgericht. Gelijktijdig gelden de volgende twee vragen ‘wanneer is de onderwijskwaliteit goed?’ en ‘waartoe leidt dat goede onderwijs?’. Hoe wordt inzichtelijk of-en-hoe kinderen op weg zijn de beoogde algemene onderwijsdoelen te bereiken en daarbij de persoonlijke uitdagingen van kinderen, die kenmerkend zijn voor het onderwijsleerproces, voorop te blijven stellen?

Onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengst is niet alleen een verantwoordelijkheid van iedere leraar maar ook van de school, het team, als geheel. De onderwijskwaliteit verantwoorden is in de montessorischool een gezamenlijk proces van-en- voor het bestuur, de schoolleiding, de leraren en de kinderen. Die opvatting over verantwoorden is een bijdrage aan de voorbereiding op ieder inspectiebezoek.

NETWERKPEVSASCHABRASZ09.jpg
Schermafbeelding 2019-12-10 om 14.29.46.

Audit en voorbereiding inspectiebezoek

Uitgangspunt is het werken vanuit het eigen schoolconcept en het (nieuwe) toezichtkader.

Het gaat er daarbij niet alleen de kracht van het eigen onderwijs te toetsen, maar ook de sterke en mogelijk ook zwakke punten te leren zien en betekenis te geven binnen de uitgangspunten van regelgeving en de onderwijswet in combinatie met het toezicht dat daarop wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie.

Onderwijsproces, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg & ambitie zijn daarbij de drie gebieden die worden uitgelicht, omdat juist daar de kracht van de goede pedagogische school uit blijkt. Het gaat om ér dan cognitieve opbrengsten.

 

Met de schoolleiding kijken we met het eigen schoolconcept en de schoolbalanskaart in de hand. Met leraren en sleutelfiguren zoals de bouwcoördinatoren nemen we naast de standaarden ook het perspectief van Gert Biesta en de UNESCO pijlers voor goed onderwijs (leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn) als kijkwijzer.

 

Bij de standaard over de onderwijsresultaten maken we het verschil duidelijk tussen assessmentvormen en traditionele toetsen die passen bij het in beeld brengen van resultaten.

Doelgroep

​Actief betrokken leidinggevenden en leraren van de school. En mogelijk bestuursleden die belast zijn met de onderwijskwaliteit binnen de stichting of scholengroep.

Doel

​Analyse, scholing en ontwikkeling ter voorbereiding op een inspectiebezoek.

Scenic Mountain Biking
netwerkpevsaschabrasz10.jpg

Inhoud

​1. Weten – proviand voor onderweg. Theorie centraal: 

• Waartoe leidt goed onderwijs.
• (Triband)Verantwoorden
• Verantwoordingskalender versus toetskalender.


2. Doen – herkennen en ontwerpen:
• Welke instrumenten zetten we in?
• Verworvenheden in kaart brengen. Wat mist?


3. Samen – op de werkvloer: Met elkaar meekijken en schoolbreed ontwerpen. Groep overstijgend reflecteren.


4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor het team als geheel. Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen voorbereiding.

opbrengst

De voornaamste opbrengst naast de analyse is de studiemiddag waar we gezamenlijk een beeld vormen en taal ontwikkelen voor het 'werk wat we doen' in perspectief van de onderwijskwaliteit en het inspectiebezoek.

Duur

Twee dagdelen met deelnemers op de school zelf.

Studiebelasting

De audit en de studiemiddag vraagt van de schoolleiding en leraren actieve deelname. Van leraren wordt verwacht een zelfanalyse uit te voeren met behulp van de in de studiemiddag gedeelde aandachtspunten en criteria voor de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep of op het eigen vakgebied. Zo mogelijk komen de aandachtspunten terecht in een persoonlijk 90-dagenp plan.

Kosten

Op aanvraag.

Reflectieve notitie

Na afloop ontvangt de school een Reflectieve Notitie met aanbevelingen.